Informácie o cookies

Vaše osobné údaje bude spracúvať:
krasnybyt.sk s.r.o.
sídlo: Lachova 20, 851 03 Bratislava
IČO: 44565143

Naše kontaktné údaje sú:
Korešpondenčná adresa: Jégého 16, 821 08 Bratislava
Telefonický kontakt: 0918 323 111
Adresa elektronickej pošty: info@krasnybyt.sk

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na Vašom zariadení (počítači, tablete, smartfóne) a obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia s našou webovou stránkou. Tieto súbory sa ukladajú vo Vašom zariadení dočasne alebo natrvalo. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na našej stránke. Trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby naša stránka vedela, že ste ju už navštívili.

Súbory cookies spracúvame na základe Vášho súhlasu, okrem nevyhnutných cookies, ktoré môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, a to na základe zákona o elektronických komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť. Prehliadanie našej webstránky nie je podmienené poskytnutím súhlasu s cookies. Poskytovanie cookies, hlavne tých marketingových a analytických nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Pri spracúvaní súborov cookies nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Na našej webovej stránke používame tieto kategórie cookies:

 • Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Nevyhnutné cookies nemožno odmietnuť a na ich spracúvanie nie je v zmysle zákona potrebný Váš súhlas.

Názov

Kategória

Účel

Platnosť

PHPSESSID

Nevyhnutné

Tento súbor cookie je natívny pre aplikácie PHP. Súbor cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečnej ID relácie používateľa na účely riadenia relácie používateľa na webovej lokalite. Súbor cookie je súbor cookie relácie a vymaže sa, keď sa zatvoria všetky okná prehliadača.

Session

 •  
 • Analytické cookies

Tieto cookies nám umožňujú merať návštevnosť a vyťaženie našej stránky, takže môžeme zvyšovať jej výkonnosť a zlepšovať či sprehľadňovať jej obsah. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú sú agregované, a teda anonymné. Ak tieto cookies nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

Názov

Kategória

Účel

Platnosť

_ga

Analytické

Súbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.

2 roky

_gid

Analytické

Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.

1 deň

_gat

Analytické

Tento súbor cookie inštaluje služba Google Universal Analytics, aby obmedzil počet žiadostí a tým obmedzil zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

1 minúta

 

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať?

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky si môžete vybrať alternatívu „akceptovať všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané všetky cookies), alebo „odmietnuť všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies), alebo si môžete podľa Vašich preferencií vybrať voľbu „nastaviť cookies“, v rámci ktorej si vyberiete, ktoré kategórie cookies môžeme vo Vašom zariadení ukladať.
 • vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies
 • vo Vašom internetovom prehliadači si môžete zapnúť funkciu anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch
 • cookies, ktoré už boli uložené na Vašom zariadení môžete kedykoľvek vymazať, a to prostredníctvom Vášho internetového prehliadača

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním cookies môžete kedykoľvek odvolať napríklad:

 • na cookie lište, ktorá sa Vám zobrazí pri návšteve našej stránky si vyberiete alternatívu „odmietnuť všetky“ cookies (v tomto prípade budú vo Vašom zariadení ukladané len nevyhnutné cookies),
 • alebo prostredníctvom voľby „nastaviť cookies“ môžete odmietnuť len niektoré kategórie cookies vo Vašom internetovom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft edge) môžete vopred ukladanie cookies úplne zakázať, s výnimkou nevyhnutných cookies

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonali pred odvolaním súhlasu, avšak znemožňuje nám ďalšie spracovanie cookies na účely, pre ktoré sme potrebovali Váš súhlas.

Právo na prístup k údajom

Máte právo na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše údaje spracúvané. Ak nás o to požiadate, poskytneme Vám informáciu, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše údaje. Máte tiež právo požiadať nás o kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré nás požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronickými prostriedkami, informácie Vám štandardne poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nás výslovne nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

Právo na opravu

Snažíme sa, aby všetky údaje, ktoré spracúvame, boli aktuálne, presné a úplné. Ak však zistíte nedostatky v našich údajoch, máte požadovať opravu údajov (ak zistíte, že nie sú správne) alebo požadovať doplnenie neúplných údajov (ak zistíte, že sú neúplné).

Právo na prenos údajov

Máte právo získať svoje údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu. Toto právo však platí iba pre údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy medzi Vami a nami. Právo na prenos sa nevzťahuje na údaje, ktoré spracúvame na plnenie našich zákonných povinností.
Právo na prenosnosť platí iba v rozsahu, v akom Vaše údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami.
Právo na prenosnosť sa týka iba údajov, ktoré ste nám poskytli. Nedotýka sa údajov, ktoré sme získali ďalším pozorovaním alebo rozvíjaním pôvodných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • zároveň napadnete správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov) alebo
 • ak je spracúvanie nezákonné a nežiadate o ich výmaz, alebo
 • už ich nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov.

Obmedzenie spracúvania znamená, že takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo len v rozsahu potrebnom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.
Ak obmedzíme spracúvanie Vašich údajov a neskôr pominú dôvody, pre ktoré sa spracúvanie obmedzilo, budeme Vás o tom informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na zabudnutie (právo na výmaz)

Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a zároveň neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. plnenie našich zákonných povinností),
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali,
 • osobné údaje sme spracúvali nezákonne alebo musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Vašej žiadosti o výmaz údajov však nevieme podľa platných pravidiel vyhovieť, ak ešte osobné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností alebo ak je ďalšie spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).